สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 193,749 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

(อัพเดทเมื่อ 11 ม.ค. 2562)

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง                          (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ให้การต้อนรับนางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 21 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะลงพื้นที่โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมบรรยายสรุปโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ก่อสร้างระบบสาย 1R-MP  ยาว 2,390 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2562 โดยใช้งบสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 38,000,000 บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 1,273 ไร่


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดินโครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินการด้านที่ดิน โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านที่ดินได้อย่างถูกต้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับนายวิกาล หนองแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ราษฎรมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยขุหลุ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 737 ครัวเรือน                      
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็กโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมด้วยนายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายกฤษดากร ก้อเฝือ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับตัวแทนผู้นำท้องถิ่นบ้านใหม่แสนสุข ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมแพเหล็ก โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันผลงานร้อยละ 98 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่แสนสุข    ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2562) มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 310 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร                     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทดสอบระบบท่อส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) สาย MP ความยาว 6.8 กิโลเมตร , สาย 1L-MP ความยาว 4.35 กิโลเมตร ณ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร   ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) ตั้งอยู่ที่บ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้างปี 2561 - 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 5,904 ไร่ ราษฎรจำนวน 765 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 พร้อมด้วยนางสาววรณัน  พิพัฒน์ชัยอรุณ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านน้อมเกล้า จังหวัดยโสธร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านน้อมเกล้า  ตำบลบุ่งคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) พื้นที่รับประโยชน์ 3,018 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 272 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ทั้งนี้ได้มีการกำชับในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 หากได้รับงบประมาณให้พร้อมดำเนินการได้ทันที