สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 172,442 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการประตูระบายห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม

(อัพเดทเมื่อ 26 ก.พ. 2562)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบโครงการประตูระบายห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ทำการส่งมอบโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม ให้กับโครงการชลประทานนครพนม โดยมีนายคชาทัช กาสินธิ์พิลา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นผู้รับมอบโครงการ

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังกอ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทประตูระบายน้ำ โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นห้วยบังกอให้สามารถรับการระบายน้ำ มีช่องระบายน้ำที่ตัวอาคารเพื่อจะสามารถระบายน้ำในช่วงการเกิดอุทกภัย พื้นที่ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำรับน้ำ 2 ทาง ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร สูง 7.75 เมตร จำนวน 8 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 810 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 5,000 ไร่ ราษฎร จำนวน 500 ครัวเรือน


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

ประชุมชี้แจงประมาณการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้า          ฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงประมาณการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7                    สรุปผลการประชุมมีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการการจัดการน้ำชลประทาน จำนวน 3 โครงการ  โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน 4 โครงการ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จำนวน 1 โครงการ  รวม 8 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,889,270,000 บาท 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสัมมนา
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสัมมนา วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการสัมมนา เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทาง และเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน โดยมี นางเยาวลักษณ์ เจริญศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ และนำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 2
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 2  โดยมีนายนุกร จรอนันต์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ และนำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร           วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาออกแบบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ โดยมีแผนก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร        โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563  - พ.ศ.2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบถุงผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ผลการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย เฉลี่ย 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน โดยแบ่งออกเป็น ขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 31% ขยะที่จัดการอย่างถูกวิธี 43% ขยะที่จัดการไม่ถูกวิธี 26% และการจัดการขยะถุงพลาสติกเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากขยะถุงพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับถุงพลาสติก ทั้งการเผากำจัดถุงพลาสติกและการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำด้วยการนำมาใส่ขยะมูลฝอยจะทำให้เกิด การแปรสภาพเป็นผลให้เกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ก่อให้ภาวะโลกร้อน