สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 180,687 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ทดสอบระบบการทำงานตู้ควบคุมฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 06 มิ.ย. 2562)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ทดสอบระบบการทำงานตู้ควบคุมฝายยางบ้านคำสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6  มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ร่วมกับนายสมชาย ทองดีเจริญ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ นายนภดล โพธิ์เอี้ยง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ นายอนุกูล ภูจำนง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมทดสอบระบบการทำงานตู้ควบคุมฝายยางบ้านคำสะอาด ณ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาดจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด ตั้งอยู่ที่บ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รับประโยชน์ 8000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,342 ครัวเรือน ประชากร 5,470 คน

 


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง)จังหวัดอุบลราชธานี     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์   หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) ณ บ้านดงบาก จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงบาก (ห้วยตุงลุง) ตั้งอยู่ที่ บ้านดงบาก ตำบลหนองแสงใหญ่  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2567) มีพื้นที่รับประโยชน์ 8,300 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 417 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อออกแบบโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา จังหวัดนครพนม
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อออกแบบโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา จังหวัดนครพนม วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายสุนันท์ เบ้าคำ นายช่างชลประทานชำนาญงาน ร่วมกับนายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ประกอบการออกแบบโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคของราษฎร ณ บ้านคำไฮ จังหวัดมุกดาหาร  โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเมา ตั้งอยู่ที่บ้านคำไฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยนชน์ 1,000 ครัวเรือน  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อออกแบบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อออกแบบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมกับ นายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบพื้นที่ประกอบการออกแบบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคของราษฎร โดยมีแผนก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2562 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,100 ไร่ ราษฎรได้รับประโยนชน์ 1,100 ครัวเรือน  
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สำรวจแนวขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สำรวจแนวขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ จังหวัดอุบลราชธานี                  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา      11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ ร่วมกับ นายบุญนอง วงศ์กลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนช้าง และเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจ ลงพื้นที่สำรวจแนวขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ณ บ้านนาห้วยแดง จังหวัดอุบลราชธานี                โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ตั้งอยู่ที่บ้านนาห้วยแดง ตำบลตำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2568) พื้นที่ชลประทาน 9,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1200 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร                                                               วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศก่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน