สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 201,492 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรม Midscale Class & Club

(อัพเดทเมื่อ 20 ส.ค. 2562)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรม Midscale Class &  Club

วันที่  20  สิงหาคม  2562  เวลา 11.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม Midscale Class &  Club เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ นำไปสู่ความสุข ความเชื่อถือ ความไว้วางใจในการทำงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรชลประทาน

 


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 กันยายน 2562  เวลา 11.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายประวิทย์ จันทร์พ่วง กำนันตำบลหนองบ่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายชาญชัย ใจธรรมผู้ใหญ่บ้านบ้านทัพไทย หมู่ 7 และนายสมคิด บุตรบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทัพไทย หมู่ 7 เป็นตัวแทน รับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขต โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่สำรวจกันเขตโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ร่วมกับนายสาธิต ผิวผ่องตัวแทนงานสำรวจกันเขต 7 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 2 สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ลงพื้นที่สำรวจกันเขตระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ        ฝั่งขวา (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน     
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  มอบหมายให้นายนุกร จรอนันต์ นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกับมอบอาหาร เครื่องดื่ม ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาห
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11 กันยายน 2562  เวลา 09.30 น. นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช วิศวกรชลประทานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 นายอิทธิพล วรนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการประชุม มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 20 แผน แบ่งเป็น 1. แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 12 แผน 2. แผนปฏิบัติติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 แผน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) โดยแบ่งเป็นระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565) พื้นที่ชลประทาน 3,049 ไร่        รวมพื้นที่ชลประทาน 10,969 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 315 ครัวเรือน ประชากร 1,665 คน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ พร้อมมอบอาหาร และถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โครงการ  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี