สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 461,738 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน

(อัพเดทเมื่อ 24 พ.ค. 2565)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน และการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (ASSET) รุ่นที่ 10 เพื่อความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ วิธีการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในระบบสารสนเทศขอกรมชลประทาน และระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับตรวจสอบ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แก่นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 28- 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ(ฝั่งซ้าย) แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 85
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวพรพิมล คำแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายกิตติคุณ คูณภาค นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายวิเชียร จันทร์ชุม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านสามขา หมู่ที่ 9 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 60 คน การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและเห็นด้วยให้ดำเนิน การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา จังหวัดมุกดาหาร โครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา ตั้งอยู่ที่บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2568-2570) สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ 3,100 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งประมาณ 600 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 82 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานในเขตความรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2560-2566) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,510 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 640 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 73 2. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2564 - 2566) สามารส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 69
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบ จ.มุกดาหาร
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2560-2566) พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือนปัจจุบันผลงานร้อยละ 82 2โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีมงคล ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2564-2567) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 31 3.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 7,920 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 85
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7