สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 273,956 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมหาแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  ประชุมหาแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหาแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของกรมชลประทาน โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานใช้หน้ากากอามัยเมื่ออยู่ที่ชุมชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 

(อัพเดทเมื่อ 25 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ (ปะอาว) สถานีสูบน้ำ PL3 ท้องที่ตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ (ปะอาว) สถานีสูบน้ำ PL3 ท้องที่ตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสงวน สอพิมาย  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบส่งกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ (ปะอาว) สถานีสูบน้ำ PL3 ท้องที่ตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎรกรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิถูกเขตงานก่อสร้างโครงการระบบส่งกระจายน้ำฝายอำนาจเจริญ (ปะอาว) สถานีสูบน้ำ PL3 ร่วมกับนายวุฒิศักดิ์ สารสมัคร ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานอุบลราชนี

(อัพเดทเมื่อ 20 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conferrence
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบ VDO Conferrence วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับนายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบ VDO Conferrence  ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  

(อัพเดทเมื่อ 20 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายธนบดี รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัดเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการใช้ยานพาหนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สรุปผลการประชุม เร่งดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้                

(อัพเดทเมื่อ 17 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ร่วมกับนายบุญมา เครือสีดา ผู้ใหญ่บ้านบ้านคอนสายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมบ้านคอนสาย มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 60 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565)พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 12 มี.ค. 2563)  อ่านต่อ...