สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,820 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปีงบประมาณ 2565 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ครั้งที่ 3) เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนางสาวพรศิริ คณะใหญ่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (2563 - 2566) พื้นที่ชลประทาน 7,920 ไร่ ราษฎร ได้รับประโยชน์ 240 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 86

(อัพเดทเมื่อ 27 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมศึกษาและสำรวจข้อมูลงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมศึกษาและสำรวจข้อมูลงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นามวงษ์ นายช่างชลประทานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาสภาพพื้นที่และสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับนายสุรพงษ์ พวงคต เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารโครงการ ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ ณ บ้านโนนบก อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน ตั้งอยู่ที่บ้านโนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2569 – 2571) พื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 3,263 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 19 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี
รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 และคณะ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 และงานฉลอง “139 ปี เกษตรอินทรีย์เมืองม่วงสามสิบ” จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป ของเกษตรกรในชุมชน ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 19 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล บ้านแก้งสว่าง จ.อุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล บ้านแก้งสว่าง จ.อุบลราชธานี   วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำบริเวณหน้าวัดแก้งสว่าง ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานี เนื่องจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน และสภาพร่องน้ำเดิมมีตะกอนดินค่อนข้างมาก ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบริเวณหน้าวัดบ้านแก้งสว่างและภายในหมู่บ้าน ภายหลังจากการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลแล้ว ทำให้น้ำไหลลงสู่ลำห้วยได้ดียิ่งขึ้น        ณ บ้านแก้งสว่าง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 17 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4             และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบสิ่งของ อาทิ อาหารสำเร็จรูป นม ขนมขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 50 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 18 ครัวเรือน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว (บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง) จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 16 ก.ย. 2565)  อ่านต่อ...