ข่าว ลงวันที่
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี 09 เม.ย. 2557
ศึกษาดูงาน 3 ดำมหัศจรรย์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร06 เม.ย. 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเขื่อนแก่งกระจาน06 เม.ย. 2557
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเยี่ยมศูนย์ศึกษาภูพานฯ05 เม.ย. 2557
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 5705 เม.ย. 2557