สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 147,063 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ปักเขต และจัดซื้อที่ดิน ปี 2562 และ 2563

(อัพเดทเมื่อ 05 ก.ย. 2561)


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่    7  ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ไชยนาแพง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสง่า วาจาสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำ และนายสุนันท์ บุญรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด  (บ้านนาคำ) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 65 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 5 ปี (พ.ศ.2560– พ.ศ.2564) มีพื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6,500 ครัวเรือน
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 และ ปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความความก้าวหน้างานก่อสร้าง ความก้าวหน้าการบริหารสัญญา ผลการเบิกจ่าย ความพร้อมโครงการที่อยู่ในแผนงาน ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 สรุปผลการประชุม มีการกำหนดแผนงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ในปี 2562-2563 ต่อไป         
สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน ดูงานในเขตพื้นที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ
  สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน ดูงานในเขตพื้นที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอดิศร กิจขยัน นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และคณะฯ ดูงานในเขตพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายวันชัย นพเก้า หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปโครงการ โครงการระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีแผนการก่อสร้าง 3 ปี ผลประโยชน์โครงการสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรตำบลสร้างถ่อน้อยได้ 5 หมู่บ้าน และตำบลจิกดู่ 1 หมู่บ้าน จำนวน 13,030 ไร่ ปัจจุบันผลงานร้อยละ 87
สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน ดูงานในเขตพื้นที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
สำนักงบประมาณ และกองแผนงาน ดูงานในเขตพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กิจขยัน นายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้แทนสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และคณะฯ ดูงานในเขตพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 นายอธิคม รักสัตย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปโครงการ โดยโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (แห่งที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่บ้านโนนข่า ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 2,400 ไร่ ต่อมา เวลา 13.00 น. ผู้แทนสำนักงบประมาณ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีท่อส่งน้ำ 32 สาย ความยาวรวม 48.368 กิโลเมตร ปริมาณน้ำใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภคและสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 20,325 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 6,500 ครัวเรือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันผลงานร้อยละ 17
จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ได้มอบหมายให้นายอัสดร คำแน่น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ นายรุ้ง คนหาญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเปอะ นายวีระชิต ชาติเจริญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนามบูรณ์ และนายบุญมี ขัตติยวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านด่านช้าง  ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 68 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ ตั้งอยู่ที่บ้านตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอชะอี  จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 10,969 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 5,444 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 5,525  ไร่