สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 225,842 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นางสาวขนิษฐา สุพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางเยาวลักษณ์ เจริญศิลป์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางปิ่นไพร อัมพร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวศิริพร แก้วเสนา
ช่างฝีมือสนาม ช 3


นางสิริกัลยา มณีกรรณ์
ช่างฝีมือสนาม ช 3

นางจารุวรรณ การภักดี
ช่างฝีมือสนาม ช 1

นางธัญพัฒน์ คำเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธัญวรัตน์ สุขสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเสาวนีย์ จันทรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุษราคัม อุระโลก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช


นางสาวเอื้อมเดือน เหลืองอร่าม
เจ้าพนักงานธุรการ