สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 582,813 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบงานก่อสร้าง โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นา
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบงานก่อสร้าง โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และคณะกรรมการส่งมอบ ทำการส่งมอบฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับโครงการชลประทานอุบลราชธานี โดยมีนายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการผู้รับมอบโครงการ โครงการฝายยางบ้านคําไหล ตั้งอยู่ที่บ้านคําไหล ตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2563 – 2565) มีพื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 640 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 30 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบงานก่อสร้าง โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ส่งมอบงานก่อสร้าง โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และคณะกรรมการส่งมอบ ทำการส่งมอบฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับโครงการชลประทานอุบลราชธานี โดยมีนายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการผู้รับมอบโครงการ โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2563 – 2565) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,500 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 410 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 30 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง เพื่อรับฟังสรุปแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีล่าง-เซบาย-เซบก และลุ่มน้ำมูลตอนล่าง และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 โดยมีนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC7) สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 24 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการ ร่วมกับนางสาวภิตินันท์ ดอกไม้ วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ และนายสุดสาคร หอมชื่น ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนบก ณ วัดบ้านโนนบก มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 83 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและมีความคิดเห็นให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการประตูระบายน้ำห้วยกะจีน ตั้งอยู่ที่บ้านโนนบก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักริมน้ำโขง มีแผนการก่อสร้าง 3 ปี (2569 – 2571) พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 3,263 ครัวเรือน  

(อัพเดทเมื่อ 19 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ สุชะไตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน โครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎร กรณีเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถูกเขตงานก่อสร้างโครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ร่วมกับนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ และนายเสกสรร ตันเจริญหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินโครงการ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 3 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการระบบกระจายน้ำฝั่งซ้าย สถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว (P2) โครงการเขื่อนลำโดมใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2566 – 2568) พื้นที่ชลประทาน 10,637 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 980 ครัวเรือ

(อัพเดทเมื่อ 04 ส.ค. 2565)  อ่านต่อ...